AKCIA: NOVÉ DARČEKOVÉ ZMESI TERAZ V PREDAJI ODKAZ TU.

Vianočná súťaž

 

Pravidlá súťaže na Facebooku a Instagrame

Usporiadateľ súťaže

Natural Pack group s.r.o., IČO 28346416 so sídlom Starovice 320, 69301 Starovice, zapísaná na krajskom súde v Brne, oddiel C vložka 62709 (ďalej len: „usporiadateľ“).


Doba a miesto konania súťaže
Súťaž prebehne na facebookových stránkach https://www.facebook.com/nutiessk aj instagramových stránkach https://www.instagram.com/nuties.sk/, a to v čase od 19.11.2021 do 10.12.2021.

 

Podmienky účasti v súťaži
Účastníkom súťaže môže byť iba fyzická osoba staršia ako 15 rokov s doručovacou adresou v Českej republike, ktorá je registrovaná na sociálnej sieti FACEBOOK (www.facebook.com) či INSTAGRAM (www.instagram.com), má po celú dobu súťaže aktívny svoj FACEBOOK či INSTAGRAM, účet a splní stanovené pravidlá súťaže s nasledujúcou výnimkou (ďalej len „Súťažiaci“). Súťaže sa nemôžu zúčastniť osoby, ktoré sú v pracovnom či obdobnom pomere k usporiadateľovi alebo sú vo vzťahu rodinných príslušníkov v rade priame. Podmienkou účasti v súťažiach nie je zakúpenie tovaru alebo služieb usporiadateľa.

Účastník súťaže udeľuje usporiadateľovi výslovný súhlas s použitím jeho fotografií a audiovizuálnych záznamov získaných počas odovzdania výhry. Fotografie a audiovizuálne záznamy môžu byť použité na marketingové účely.


Priebeh a princípy súťaží
Súťaže prebiehajú na facebookovej stránke https://www.facebook.com/nutiessk a instagramovej stránke https://www.instagram.com/nuties.sk/. Súťažiaci sa zapoja do súťaže o výhru tak, že zareagujú na súťažný príspevok na Facebooku či Instagrame. Z odpovedí zamestnanci usporiadateľa vyberú 4 víťazov. Víťaz získa mikulášsky balíček.


Oznámenie a odovzdanie výhry
Pre oznámenie výhry výhercovi sú vždy použité kontaktné údaje sprístupnené účastníkom na jeho facebookovom či instagramovom profile. Výherca je zároveň zverejnený na facebookovej stránke https://www.facebook.com/nutiessk a instagramovej stránke https://www.instagram.com/nuties.sk/ pri príslušnom súťažnom poste. Ak výherca nereaguje na zaslanú správu o výhre do piatich dní od jej oznámenia usporiadateľom, jeho výhra bez náhrady prepadá usporiadateľovi. Výherca nemá nárok na inú výhru od usporiadateľa, než uvedenú vyššie, či na iné protiplnenie.


Pravidlá súťažného príspevku
Zo súťaží sú zásadne vylúčené akékoľvek príspevky, ktoré sú podľa výlučného posúdenia usporiadateľa protizákonné, nemravné, neslušné, zachytávajúce protizákonné, riskantné či akokoľvek nezodpovedné konanie účastníkov či iných osôb. Usporiadateľ si ďalej vyhradzuje právo vylúčiť Súťažiaceho, ktorého správanie či FACEBOOK / INSTAGRAM profil odporuje pravidlám sociálnej siete FACEBOOK / INSTAGRAM. V prípade zistenia tohto porušenia, či v prípade podozrenia bude takýto účet nahlásený ako podvodný a prípadné vydanie výhry bude pozastavené až do vyjadrenia správcu či zodpovedného pracovníka spoločnosti FACEBOOK / INSTAGRAM.

Usporiadateľ upozorňuje Súťažiaci, aby pri zverejňovaní svojich príspevkov neporušovali zákony, neriskovali prípadné právne postihy a správali sa zodpovedne, slušne a zdvorilo. Usporiadateľ je kedykoľvek oprávnený kontrolovať a následne nepripustiť do súťaže alebo vyradiť zo súťaže účastníkov s príspevkom, ktorý podľa jeho rozhodnutia bude z akéhokoľvek vyššie uvedeného aj iného dôvodu nevhodný, a to bez akejkoľvek náhrady a bez povinnosti uvádzať dôvody takéhoto rozhodnutia. To platí aj o príspevkoch technicky pre súťaž nepoužiteľných.


Ďalšie dôležité podmienky na súťaž
Usporiadateľ je oprávnený kedykoľvek kontrolovať pravdivosť všetkých údajov, uvedených súťažiacimi v rámci súťaže. V prípade uvedenia nepravdivých údajov či iného porušenia týchto pravidiel súťažiacim je usporiadateľ oprávnený neumožniť účasť v súťaži, prípadne ho môže zo súťaže vylúčiť, prípadne mu nevydať výhru, a to bez akejkoľvek náhrady. Rozhodnutie usporiadateľa o takomto opatrení je konečné. Súťažiaci nie je oprávnený požadovať namiesto výhry peňažné či akékoľvek iné plnenie. Usporiadateľ týmto nie je voči súťažiacemu inak zaviazaný. Súťažiaci nemá nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany usporiadateľa, než sú uvedené v týchto pravidlách. Výhry nie sú právne vymáhateľné.

Usporiadateľ súťaže nezodpovedá za funkčnosť aplikácie Facebook či Instagram, doručenie správ či výhier. O akýchkoľvek reklamáciách či námietkach rozhoduje s konečnou platnosťou usporiadateľ. Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez náhrady súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť či jednostranne zmeniť alebo doplniť jej pravidlá po celú dobu jej trvania, a to tak, že zmenu vyhlási na súťažných facebookových či instagramových stránkach, kde budú k dispozícii platné a úplné pravidlá. Všetky otázky, komentáre alebo sťažnosti ohľadom aplikácie musia byť smerované usporiadateľovi, nie Facebooku či Instagramu.

 

 

Box s produkty v článku

Kešu natural W320 1 kg - AKCIA
17,89 € 10,49 €
   
-41 %
Doprava ZADARMO nad 40€
+ DARČEK
Kešu orechy pražené solené 1 kg - AKCIA
16,44 € 10,49 €
   
-36 %
Doprava ZADARMO nad 40€
+ DARČEK
Pistácie pražené solené 1 kg - AKCIA
16,76 € 14,79 €
   
-12 %
Doprava ZADARMO nad 40€
+ DARČEK

Další články

Koupíte u nás