AKCIE: NOVÉ DARČEKOVÉ ZMESI TERAZ V PREDAJI ODKAZ TU.

Reklamácia

1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že tovar pri prevzatí nemá vady. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu najmä za to, že v čase prevzatia tovaru kupujúcim

 • má tovar vlastnosti dohodnuté medzi stranami a v prípade, že k dohode nedošlo, má vlastnosti opísané predávajúcim alebo výrobcom alebo vlastnosti, ktoré kupujúci očakáva vzhľadom na povahu tovaru a na základe nimi uskutočnenej reklamy,
 • tovar je vhodný na účel, ktorý predávajúci uvádza, že sa má použiť, alebo na ktorý sa tovar tohto druhu zvyčajne používa,
 • tovar zodpovedá svojou kvalitou alebo spracovaním dohodnutej vzorke alebo exempláru, ak bola kvalita alebo spracovanie určené na základe dohodnutej vzorky alebo exemplára,
 • tovar je v primeranom množstve, miere alebo hmotnosti a
 • tovar spĺňa požiadavky právnych predpisov.

2. Predávajúci má povinnosti z chybného plnenia aspoň v takom rozsahu, v akom trvajú povinnosti výrobcu z chybného plnenia. Kupujúci je inak oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne na spotrebnom tovare v lehote dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia. 

3. Ak je na predávanom tovare, na jeho obale, v návode priloženom k tovaru alebo v reklame v súlade s inými právnymi predpismi uvedená lehota, počas ktorej sa tovar môže používať, uplatňujú sa ustanovenia o záruke za akosť. Zárukou za kvalitu sa predávajúci zaväzuje, že tovar bude po určitú dobu vhodný na obvyklý účel alebo si zachová svoje obvyklé vlastnosti. Ak kupujúci oprávnene vytkol predávajúcemu vadu tovaru, lehota na uplatnenie práv z vadného plnenia a záručná doba neplynie po dobu, počas ktorej kupujúci nemôže vadný tovar používať.

4. Ustanovenia uvedené v predchádzajúcom odseku obchodných podmienok sa nevzťahujú v prípade tovaru predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, v prípade použitého tovaru na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú mal tovar pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru. Kupujúci nemá právo z vadného plnenia, ak pred prevzatím tovaru vedel, že tovar má vady, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil.

5. V prípade vady môže kupujúci uplatniť reklamáciu u predávajúceho a požadovať

 • nahradenie novým tovarom,
 • oprava tovaru,
 • primeranú zľavu z kúpnej ceny,
 • odstúpenie od zmluvy.


6. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy,

 • ak má tovar podstatnú vadu,
 • ak nemôže tovar riadne používať z dôvodu opätovného výskytu vady alebo vád po oprave,
 • v prípade viacerých chýb tovaru.


7. Podstatné porušenie zmluvy je také porušenie zmluvy, o ktorom strana porušujúca zmluvu vedela alebo musela vedieť už v čase uzavretia zmluvy, že druhá strana by zmluvu neuzavrela, keby porušenie predvídala.

8. V prípade vady, ktorá predstavuje nepodstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, či je vada odstrániteľná alebo neodstrániteľná), má kupujúci právo na odstránenie vady alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.

9. Ak sa odstrániteľná vada vyskytla po oprave opakovane (zvyčajne tretia reklamácia tej istej vady alebo štvrtá reklamácia rôznych vád) alebo má tovar väčší počet vád (zvyčajne aspoň tri vady súčasne), má kupujúci právo požadovať zľavu z kúpnej ceny, výmenu tovaru alebo odstúpiť od zmluvy.

10. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu, aké právo si zvolil. Zmena voľby bez súhlasu predávajúceho je možná len vtedy, ak kupujúci požiadal o opravu chyby, ktorá sa ukáže ako neodstrániteľná. Ak si kupujúci nevyberie svoje právo z podstatného porušenia zmluvy včas, má rovnaké práva ako v prípade nepodstatného porušenia zmluvy.

11. Ak oprava alebo výmena tovaru nie je možná, kupujúci môže pri odstúpení od zmluvy požadovať vrátenie celej kúpnej ceny.

12. Ak predávajúci preukáže, že kupujúci pred prevzatím tovaru vedel o vade tovaru alebo ju sám spôsobil, predávajúci nie je povinný uspokojiť nárok kupujúceho.

13. Kupujúci nemôže reklamovať zľavnený tovar z dôvodu, pre ktorý bol tovar zľavnený.

14. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni, v ktorej možno reklamáciu prijať, alebo aj v sídle alebo mieste podnikania. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje, ako aj potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

15. Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas primeraný typu výrobku alebo služby, ktorý je potrebný na odborné posúdenie chyby. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na dlhšej lehote. Márne uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, keď prejav vôle kupujúceho (uplatnenie práva z vadného plnenia) dôjde predávajúcemu.

16. Predávajúci písomne informuje kupujúceho o výsledku reklamácie.

17. Kupujúci nemá právo z vadného plnenia, ak pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil.

18. V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci nárok na náhradu primeraných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s reklamáciou. Kupujúci si môže toto právo uplatniť u predávajúceho do jedného mesiaca po uplynutí záručnej doby, inak mu ho súd nemôže priznať.

19. Kupujúci si môže vybrať spôsob reklamácie.

20. Práva a povinnosti zmluvných strán v súvislosti s právami z vadného plnenia sa riadia § 1914 až 1925, 2099 až 2117 a 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka a zákonom č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa.

 

Formulár sťažnosti na stiahnutie TU

 

 

 

Další články