AKCIE: NOVÉ DARČEKOVÉ ZMESI TERAZ V PREDAJI ODKAZ TU.

Zásady ochrany osobných údajov | Plodyslnka.sk

Zásady ochrany osobných údajov

I. Základné ustanovenia
1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len: "GDPR") je spoločnosť Natural Pack group s.r.o., IČO 28346416, so sídlom Starovice 320, 69301 Starovice, Česká republika, zapísaná v registri Krajského súdu v Brne, oddiel C, vložka 62709 (ďalej len: "prevádzkovateľ").

2. Kontaktné údaje správcu sú: Natural Pack group s.r.o.
Adresa: Starovice 320, 69301 Starovice, Česká republika
E-mail: marketing@naturalpack.cz
telefón: +420 518 606 018
3. Osobné údaje sú akékoľvek informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľná fyzická osoba je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viacero špecifických prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychologickej, ekonomickej, kultúrnej alebo sociálnej identity tejto fyzickej osoby.
4. prevádzkovateľ nevymenoval úradníka pre ochranu údajov.

II. Zdroje a kategórie spracúvaných osobných údajov
1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli, alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal vyplnením vašej objednávky:
- meno a priezvisko
- e-mailová adresa
- poštová adresa
- telefónne číslo
2. Prevádzkovateľ spracúva vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné na plnenie zmluvy.

III. Právny základ a účel spracovania osobných údajov
1. Zákonný dôvod na spracúvanie osobných údajov je 
- plnenie zmluvy medzi vami a prevádzkovateľom podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
- plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR,
- oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR,
- Váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Z. z. o niektorých službách informačnej spoločnosti, ak nedošlo k objednávke tovaru alebo služieb. 
2. Účelom spracúvania osobných údajov je
- na vybavenie vašej objednávky a na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a prevádzkovateľom; pri zadávaní objednávky sa vyžadujú osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nevyhnutnou požiadavkou na uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné uzavrieť zmluvu alebo ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
- plnenie zákonných povinností voči štátu,
- zasielanie obchodných oznámení a iné marketingové aktivity. 
3. Prevádzkovateľ nevykonáva žiadne automatické individuálne rozhodovanie v zmysle článku 22 GDPR.

IV. Obdobie uchovávania údajov
1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje 
- po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a správcom a na uplatnenie nárokov vyplývajúcich z tohto zmluvného vzťahu (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
- po dobu, kým sa neodvolá súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely, ale nie dlhšie ako 5 rokov, ak sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu. 
2. Po uplynutí doby uchovávania prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)
1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby
- zapojených do dodávky tovaru/služieb/realizácie platieb podľa zmluvy, 
- poskytovanie služieb na prevádzku e-shopu (weby24.cz) a ďalších služieb v súvislosti s prevádzkou e-shopu,
- poskytovanie marketingových služieb.
2. Prevádzkovateľ nemá v úmysle preniesť osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcami osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia poštových služieb / cloudových služieb. 

VI. Spracovatelia osobných údajov
1. Spracúvanie osobných údajov vykonáva prevádzkovateľ, ale pre prevádzkovateľa môžu osobné údaje spracúvať aj títo sprostredkovatelia:
- Poskytovateľ služieb Ecomail,
- spoločnosti zapojené do marketingových aktivít,
- prípadne iných poskytovateľov softvérových služieb a aplikácií na spracovanie údajov, ktoré správca v súčasnosti nevyužíva.

VI. Vaše práva
1. Za podmienok stanovených v GDPR máte 
- Právo na prístup k vašim osobným údajom v súlade s článkom 15 GDPR, 
- právo na opravu osobných údajov podľa článku 16 GDPR alebo na obmedzenie spracovania podľa článku 18 GDPR,
- právo na vymazanie osobných údajov podľa článku 17 GDPR,
- právo namietať proti spracovaniu podľa článku 21 GDPR,
- právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR a
- právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo e-mail prevádzkovateľa uvedený v článku III týchto podmienok. 
2. Máte tiež právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu údajov, ak sa domnievate, že bolo porušené vaše právo na ochranu údajov, alebo podniknúť právne kroky.

 

Další články